Texas - October 2003 - San Antonio Picture

Previous | Home | Family Photo Album | Dallas | Austin | San Antonio | Next

The water wheel at San Jose's mill.Previous | Home | Family Photo Album | Dallas | Austin | San Antonio | Next